Stadgar

§ 1 Föreningens namn och syfte
Föreningen Gotlands fornvänner, konstituerad den 22 maj 1875, har till ändamål att

 • vara huvudman för Gotlands Museum
 • genom Gotlands Museum vara samhällets minne som samlar och sprider kunskap om länets natur- och kulturarv samt verkar för att det försvaras, vårdas, brukas och görs tillgängligt för alla 
 • genom Gotlands Museum bedriva professionell verksamhet inom museets kompetensområde och bistå med kunskap

§ 2 Karaktär och grundsyn
Föreningen Gotlands Fornvänner är en allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund.

§ 3 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som erlagt den av Föreningen Gotlands F ornvänners årsmöte fastställda årsavgiften. Medlemmarna är dels årligen betalande enskilda personer eller familjer, dels enskilda personer som erlagt engångsavgift för ständigt medlemskap.

Medlem äger rätt till vissa förmåner som beslutas av styrelsen. 

Juridiska personer som önskar stödja Föreningens verksamhet, kan inträda i Föreningen som stödjande medlemmar. Stödjande medlemskap innebär medlemskap utan rösträtt i föreningen och ger begränsade förmåner i föreningen.

Person som gjort en särskilt betydelsefull insats för främjande av föreningens syfte kan av årsmötet, efter förslag av styrelsen, utses till hedersmedlem. Hedersmedlem erlägger ej årsavgift.

§ 4 Uteslutning av medlem
Medlem, som underlåter att erlägga årsavgift, anses ha utträtt ur Föreningen.

Medlem som inte fullgör sina åligganden eller som företar handling som skadar föreningen eller motarbetar dess grundsyn och syfte, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 5 Föreningens högsta beslutande organ
1. Ordinarie årsmöte
2. Extra årsmöte
3. Styrelse

§ 6 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Föreningen skall hålla årsmöte före juni månads utgång och är beslutsför, när minst 10 medlemmar är närvarande utöver närvarande styrelseledamöter. Kallelse skall ske genom annonsering senast 14 dagar före mötet, då också årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga på museets kansli.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast före februari månads utgång.

Varje vid årsmöte närvarande medlem äger en röst. Alla val och ärenden avgörs genom omröstning, om inte någon föreningsmedlem påyrkar sluten votering. I händelse av lika röstetal gäller vid öppen omröstning den mening, som föreningens ordförande omfattar. Vid lika röstetal vid sluten omröstning avgör lotten.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma

1 Mötets öppnande

2 Fastställande av röstlängd

3 Godkännande av föredragningslista

4 Fråga om kallelse skett i stadgad ordning

5 Val av mötesfunktionärer

 1. Mötesordförande
 2. Sekreterare/protokollförare
 3. Protokolljusterare, tillika rösträknare, 2 st

6 Styrelsens årsredovisning

7 Revisorernas berättelse

8 Fastställande av resultat- och balansräkning

9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående års förvaltning

10 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

11 Val av en revisor och en suppleant.

12 Val av valberedning.

13 Fastställande av medlemsavgifternas storlek och avgift för ständigt medlemskap för nästkommande kalenderår.

14 De ärenden, som styrelsen kan ha att underställa Föreningen samt av Föreningens ledamöter väckta förslag, inlämnade till styrelsen före februari månads utgång.

§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det påkallat, då revisorerna eller då minst en tiondel av medlemmarna skriftligen med angivande av skäl gör framställning därom. Kallelse skall ske genom annonsering senast 14 dagar före mötet, då också årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga på museets kansli. Vid extra årsmöte får endast sådant ärende företas till behandling som angivits i kallelsen.

§ 8 Valberedning
Föreningens val av styrelseledamöter och suppleanter skall förberedas av en valberedning bestående av tre personer valda av årsmötet för en tid av ett år. En av dessa utses till sammankallande.

§ 9 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Visby.

Styrelsen skall bestå av nio ledamöter, varav Föreningen tillsätter fyra. Av övriga ledamöter utses en av Länsstyrelsen i Gotlands län och fyra av Region Gotland. Dessutom utser Föreningen och regionen vardera två suppleanter och länsstyrelsen en. Personalen på Gotlands Museum äger utse en adjungerad ledamot och en suppleant. De av Föreningen utsedda ordinarie ledamöterna väljs för fyra år, omlott en för varje år. Föreningens suppleanter väljs årligen. Avgående ledamot kan återväljas.

Skattmästarens uppgift; det åligger skattmästaren att öva tillsyn över Föreningens räkenskaper.

Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor. För denne skall fmnas en suppleant. Föreningens revisor och revisorssuppleant som är auktoriserade eller godkända revisorer utses av årsmötet för en tid av ett år.

§ 10 Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst fyra gånger årligen eller när minst fyra ledamöter så påfordrar.

Styrelsen är beslutför, om minst fem ledamöter är närvarande. Vid öppen omröstning gäller i händelse av lika röstetal den mening, som ordföranden omfattar. Vid lika röstetal vid sluten omröstning avgör lotten. Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

§ 11 Styrelsens uppgift
Styrelsen äger att

 • mottaga och köpa kultur- och naturminnen samt förvalta Föreningens samlingar och fastigheter, medel och donationer
 • till Föreningens årsmöte avge berättelse över föregående års förvaltning
 • utse länsmuseichef/landsantikvarie
 • sluta avtal med landsantikvarien om anställningsvillkor för denne
 • pröva de förslag, som Föreningens medlemmar avlämnat för behandling vid årsmöte på sätt som i§ 6 sägs
 • i övrigt inom och utom sig fördela och övervaka verkställandet av Föreningens löpande arbetsuppgifter på ändamålsenligt sätt
 • inför domstol och myndigheter företräda Föreningen
 • delegera denna rätt på sekreteraren

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och skattmästare. Sekreterare i styrelsen är länsmuseichefen/landsantikvarien eller dennes ersättare. Styrelsen äger att inom eller utom sig utse utskott eller enskilda funktionärer för särskilda uppgifter.

§ 12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller sekreteraren var och en för sig eller av den eller de som styrelsen delegerar till.

§ 13 Räkenskaper
Förvaltningsåret räknas efter kalenderår.

Räkenskaperna för föregående förvaltningsår skall vara avslutade före den 15 mars för att då jämte protokoll och berättelse över styrelsens förvaltning överlämnas till granskning av Föreningens revisorer.

Senast den 30 mars skall revisorn till styrelsen inkomma med berättelse över fullgjort uppdrag.

§ 14 Länsmuseichefens/landsantikvariens uppgifter
I egenskap av Föreningens sekreterare åligger det länsmuseichefen/landsantikvarien att

 • utfärda kallelse till Föreningens och styrelsens sammanträden och förbereda därvid förekommande ärenden att
 • avfatta styrelsens berättelse över årets förvaltning
 • föra förteckning över Föreningens medlemmar samt
 • ombesörja verkställande av genom styrelsen fattade beslut samt leda den operativa dagliga verksamheten inom Gotlands Museum

Länsmuseichefens/landsantikvariens arbetsuppgifter är närmare angivna i dennes instruktion.

§ 15 Föreningens samlingar
De museiföremål, som införlivas med Föreningens samlingar, skall av Föreningen förvaras och vårdas på sådant sätt, att största möjliga trygghet vinns för deras bevarande till kommande tider. Över samlingarna skall föras noggrann inventarieförteckning, vars nummer anbringas på föremålen på lämpligt sätt. Föremål tillhörande Föreningens samlingar får ej avhändas Föreningen eller deponeras på längre tid än tolv månader utan styrelsens medgivande.

Samlingar får ej pantförskrivas.

Föreningen tillhöriga museiföremål skall såvitt möjligt hållas tillgängliga för allmänheten.

§ 16 Stadgeändring
Varje föreningsmedlem kan föreslå tillägg till eller ändring av dessa stadgar. Skriftligt avfattat förslag skall inges till sekreteraren och, efter det styrelsen yttrat sig däröver, föredras och behandlas på nästa årsmöte. För avgivande av sådant yttrande skall styrelsen äga en tidsfrist av minst en månad. Beslut om tillägg till eller ändring av stadgarna är giltigt endast om det fattas vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande föreningssammanträden, varav åtminstone ett är ordinarie årsmöte. För godkännande krävs lägst 2/3 majoritet av avgivna röster. Förslag till stadgeändring skall vara avlämnat till styrelsen senast före februari månads utgång.

§ 17 Beslut om föreningens upplösning
Beslut om upplösning av Föreningen och dispositionen i sådant fall av Föreningens tillgångar skall för att bli gällande fattas med lägst % majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav minst ett ordinarie årsmöte.

§ 18 Fördelning av tillgångar vid upplösning
Skulle Föreningen komma att upplösas skall dess samlingar och fastigheter för fortsatt vård och bestånd liksom övriga tillgångar överlämnas till Region Gotland.

§ 19 Återköp av fastighet nr 1 i kvarteret Museet
I den händelse den av Föreningen år 1960 av Kronan förvärvade fastigheten nr 1 i kvarteret Museet icke längre skulle komma att nyttjas för museiändamål skall Kronan äga rätt att återköpa densamma jämlikt 1924 års lag om återköpsrätt till fast egendom.

Kontakt:

Museichef

Skrolla till toppen