Antikvarisk medverkan

För att säkra ett bra slutresultat vid restaurering eller ändring av en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller anläggning är det viktigt att en antikvarie medverkar under hela planerings- och byggprocessen – från det att projektet planeras till den avslutande besiktningen.

Om de antikvariska intressena beaktas redan från början underlättas såväl projekteringsprocessen som länsstyrelsens tillståndsprövning.

När länsstyrelsen fattar beslut enligt kulturmiljölagen (som rör byggnadsminnen, kyrkor och fornlämningar) eller lämnar bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, ställs därför ofta krav på antikvarisk medverkan.

Antikvarisk medverkan innebär att följa projekt kontinuerligt och dokumentera arbetet före, under och efter slutförandet. Vanligt förekommande uppgifter kan vara att: 

  • Bistå dig som byggherre med antikvarisk rådgivning. 
  • Delta i byggmöten och besiktningar. 
  • Lämna detaljanvisningar, exempelvis bedöma kulör vid ommålning av en fasad, den exakta dragningen av en ledning eller placeringen av en nytillkommande byggnadsdetalj.
  • Undersöka och dokumentera vad som framkommer under arbetet, exempelvis när ytskikt eller senare tillägg avlägsnas, murverk eller äldre ytskikt friläggs. 
  • Hantera avvikelser från tillståndsbeslutet och vid behov ta kontakt med Länsstyrelsen för samråd. 
  • Se till att material som ska återanvändas demonteras varsamt och förvaras på lämpligt sätt tills det återmonteras. 
  • Sammanställa en antikvarisk rapport efter slutfört arbete. 

För byggnadsminnen och byggnadsvårdsbidragsärenden kan kostnaden för antikvarisk medverkan och dokumentation helt eller delvis täckas av bidrag, som söks hos Länsstyrelsen. För kyrkor kan kostnaden helt eller delvis täckas av kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag, som söks hos Visby stift. 

Kontakt:

Byggnadsantikvarie

Byggnadsantikvarie

Skrolla till toppen