Arkeologi

Har du fått besked från länsstyrelsen som säger att du ska låta genomföra en arkeologisk insats inför ett projekt? Vi utför alla typer av arkeologiska undersökningar. Men det är länsstyrelsen som fattar beslut om vad man får göra.
Vi kan också erbjuda arkeologisk rådgivning, föreläsningar, visningar av arkeologiska platser och göra kulturhistoriska utredningar. Detta behöver man inte göra i samarbete med länsstyrelsen, så är man intresserad av något av detta så kan man kontakta oss direkt.

Man gör en arkeologisk utredning för att se om det finns fornlämningar inom ett område. Efter en sådan kan länsstyrelsen fatta beslut om hur projektet ska gå vidare.

När Länsstyrelsen har beslutat om en arkeologisk förundersökning, kan vi utföra den. Vi genomför fältarbetet, ofta tillsammans med specialiserade grävmaskinister, och sammanfattar allt i en rapport som skickas till rätt instanser.

En arkeologisk undersökning innebär att fornlämningen undersöks, dokumenteras och tas bort, helt eller delvis. Efter det så är marken fri från fornlämningar och bygg-/anläggningsprojektet kan börja.

Är du tveksam eller inte tycker du fått svar på dina frågor kan du alltid kontakta oss så kan vi hjälpa till att förklara, ge råd och information kring fornlämningar och kulturmiljöer.

Undrar du om du har fornlämningar på tomten kan du alltid söka i Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök. Där finns formlämningar som är kända redovisade på en karta.

Vi har en avancerad GPS utrustning och vi kan utföra inmätningar med hög noggrannhet. Vill du tex hitta gränspunkter på din fastighet eller ha något annat inmätt och satt på en karta kan vi hjälpa dig med detta.

Arkeologer studerar människans historia genom att studera de fysiska spår som människor har lämnat efter sig. Ofta är det rester av byggnader, matlagningsplatser och redskap som studeras.

Skrolla till toppen