Stenbergers fond

Bild av ordförandeklubba och stadgar

Stadgar

§1

Tillgångarna skall förvaltas av Föreningen Gotlands fornvänners styrelse och i föreningens räkenskaper redovisas som en särskild fond, vars namn skall vara "Mårten Stenbergers stipendiefond".

 

§2
Av årliga avkastningen skall en femtedel vid varje års slut överföras till kapitalet. 

 

§3
Avkastningen i övrigt skall användas till främjande av vetenskaplig arkeoloqisk forskning rörande Gotlands forntid.
Anslag kan ges till såväl fältundersökningar som bearbetning och publi­cering.

 

§4
Kungörelse om att medel finns tillgängliga för utdelning skall ske genom skriftligt meddelande till institutionerna för arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid rikets universitet och till övriga institutioner, museer och bibliotek, där arkeologisk forskning bedrivs.
Ansökan om anslag skall ställas till Föreningen Gotlands fornvänners styrelse, som beslutar om utdelning. Medel må även kunna anslås till projekt, som initieras av föreningens styrelse. Innan beslut om utdel­ning fattas kan styrelsen inhämta yttrande över ansökningarna från särskilda sakkunniga.
Utdelning skall ske årligen på Mårten Stenbergers födelsedag den 27 mars med början 1980.

 

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019