Tyra Lundgrens stiftelse

Bild av stadgar och ordförandeklubba

Stadgar Stiftelsen Tyra Lundgrens kulturfond

Tillgångarnas förvaltning

Stiftelsen Tyra Lundgrens kulturfonds tillgångar förvaltas av Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse.

 

Avkastningens användande

Av den årliga avkastningen skall 1/5-del vid årsslutet överföras till kapitalet.

 

Enligt gåvobrev och testamente skall medel som i framtiden inflyter vid försäljning av fonden tillhöriga konstnärliga verk tillföras kapitalet såvida dessa ej behöver tas i anspråk för något angeläget ändamål.

 

Avkastningen i övrigt skall användas till:

 

1 Vidmakthållande av de kulturhistoriska värdena hos byggnader och ägor tillhörande gården Bredkvie, Fide sn.

 

2 Inrättande av permanent utställning av Tyra Lundgrens donerade arbeten samt vård och underhåll av verken.

 

3 Inrättande och drift av ett mindre museum vid Bredkvie.

 

4 Återstående medel skall antingen tillföras kapitalet eller användas till för Gotland angelägna kulturella ändamål.

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019