Museichefens blogg

Porträtt av museichef Susanne Thedéen.

Regionala museer osynliga i förstärkt kulturbudget

I onsdags presenterades budgetpropositionen för 2018 och därmed också kulturbudgeten för kommande år. Jag brukar välja att inte ha synpunkter på resurstilldelning i det offentliga samtalet men en gång om året i samband med budgetpropositionen är ett undantag!

 

Budgeten innehåller en hel del satsningar, såsom det brukar vara när det är högkonjunktur och ett år kvar till nästa val. Då får också kulturen sin skärv av extra anslag. Kulturbudgeten ökar 2018 med 745 miljoner kronor till totalt 8,3 miljarder kronor.

 

Satsningar gör främst inom den fria konsten och biblioteksområdet. 115 miljoner kronor avsätts för att förbättra villkoren för den fria konsten i hela landet.  Biblioteken får 250 miljoner kronor för att öka utbud och tillgänglighet. Av dessa går 25 miljoner kronor in i kultursamverkansmodellen. Positivt för den regionala biblioteksverksamheten! Satsningar görs också på barns och ungas kultur. Det är rätt prioritering, men jag hade gärna sett att det också hade inkluderat en satsning på de regionala museerna med ett förtydligat uppdrag kring lärande, källkritik och kunskap!

 

För Gotlands del är det också välkommet med de extra miljoner kronorna till Bergmancenter 2018 för att uppmärksamma Bergmans koppling till Fårö och Gotland. Det är också glädjande att regeringen satsar på kulturmiljövården då 25 miljoner kronor tillförs de s.k. 7:2-medlen. Medlen ska användas till en ambitionshöjning i kulturmiljöarbetet genom exempelvis framtagande av kunskapsunderlag. Det är intressant för Gotlands vidkommande, då vi saknar ett arkeologiskt program för vårt län som skulle kunna underlätta i bostadsplaneringsprocessen.

 

Man kan konstatera att i resurshänseende är de regionala museerna osynliga i kulturbudgeten. Att verksamhetsstödet till de regionala museerna också kan användas i kulturmiljöarbetet är dock ett välkommet förtydligande.

 

Däremot sker satsningar på andra museer. Nationalmuseum får höjda anslag med 65 miljoner kronor till Nya Nationalmuseum efter renovering och ombyggnad. Ajtte, fjäll- och samemuseum,  och Judiska museet får 10 miljoner kronor i en satsning på den samiska kulturen och de nationella minoriteterna. Och Arbetets museum i Norrköping får 2,5 miljoner kronor för att bygga upp ett kunskapscentrum kring arbetslivsmuseer. Medel motsvarande 5 miljoner kronor avsätts också till en förstudie och försöksverksamhet för att skapa ett Rörelsernas museum i Malmö med fokus på integrations- och demokratifrågor.

 

Riksantikvarieämbetet får, vilket redan är känt, uppdraget att fördela forskningsmedel till centralmuseerna med motiveringen att RAÄ nu har ett samlat ansvar för frågor inom museiområdet. Det är en intressant skrivning att ett samlat ansvar betonas och inte bara ett samordningsansvar av museifrågorna. Riksantikvarieämbetet är en myndighet med stor erfarenhet av att fördela medel och det återstår att se hur regeringen kommer att resonera kring hur fördelningen av medel till de regionala museerna ska ske i framtiden!!