Romaprojektet

Det övergripande syftet med projektet är att identifiera platsen för det gotländska alltinget i Roma på och i anslutning till den så kallade Guldåkern som är belägen några hundra meter norr om Roma kungsgård.

Några av de frågeställningar som projektet försöker besvara är:

  • När etablerades och när upphörde alltinget?
  • Har det legat på samma plats eller flyttat runt?
  • Har vad som konstituerade ett ting och i det här fallet alltinget ändrats över tid?
  • Vad är likheter och skillnader mellan alltinget och andra tingsplatser på bland annat fastlandet och internationellt?

Preliminära resultat
Inom ramen för projektet har undersökningar med metalldetetektor, magnetometer och georadar genomförts liksom flygfotografering och analyser av historiskt kartmaterial och andra äldre dokument. Metalldetektorundersökningarna har givit ett oerhört rikt fyndmaterial bestående av silvermynt särskilt islamiska och viktlod från framförallt vikingatiden men fynd har även gjort från äldre perioder och medeltiden. Baserat på detta har mindre och riktade arkeologiska undersökningar genomförts för att försöka identifiera strukturer och anläggningar.

Samarbete
Uppsala universitet, Stockholms universitet.

Finansiering
DBW, Vitterhetsakademien.

Projekttid
Från 2016.

Kontakt:

Skrolla till toppen