Karaktäriseringsprojektet

Projektet Karaktärisering av kyrkomiljöer utförs av Gotlands Museum på uppdrag av Visby stift. 

Syftet med projektet är att beskriva kyrkobyggnad, kyrkogård, kyrkotomt, inredning och inventarier samt deras kulturhistoriska värden på ett sätt som väcker, tillgodoser eller ökar församlingars och allmänhetens intresse. 

1. Kyrkobyggnaden och kyrkogården beskrivs och analyseras utifrån tillgänglig aktuell kunskap.

2. En karaktärisering ökar kunskapen om kyrkobyggnaden och kyrkogården vilken ger material till den lokala kännedomen om kyrkan samt den kunskap som förmedlas till besökare. 

3. Utifrån en karaktärisering kan lämpliga beslut tas vid underhåll och konservering så att byggnadernas kulturhistoriska värde och kulturmiljöns värde som helhet inte minskar.

4. Varje gotländsk kyrkobyggnad bildar en omistlig pusselbit kring tolkningen av de medeltida kyrkorna.

Tid:
Projektet startade 2018 efter en metodstudie 2014. Under 2021-2022 pågår etapp 2 med karaktärisering av 33 kyrkor på norra och mellersta Gotland. Projektet beräknas avslutas 2024.

Kontakt:

Projektledare

Skrolla till toppen