Entomologisk Inventering på Stora Karlsö

Forskningsprojekt med syfte att skaffa mer kunskap om parasitsteklar och växtsteklar och deras livsmiljöer. 

Inventeringar med fokus på insekter har skett ett fåtal tillfällen på Stora Karlsö (åren 1988, 1989, 2009, 2011 och 2014) och då varit riktade mot insekter allmänt samt gaddsteklar. Den senaste inventeringen 2014 fokuserade på parasit- och växtsteklar och det här projektet kommer komplettera med större fokus på just dessa insektsgrupper. Det blir en gedigen uppföljning med samma metodik, där insamling sker med hjälp av malaisefällor och håvning. 

Alla arter i parasitstekelfamiljen Braconidae parasiterar på andra insekter och larvernas utveckling sker på bekostnad av värdinsekten. Under årmiljoner har dessa fantastiska insekter utvecklats och anpassats till specifika värdar. I larvstadiet lever de inuti andra insekter och är därmed inte lätta att få syn på. Genom att parasitsteklar är så sammanlänkade med sina värdar spelar de en mycket viktig roll inom populationsdynamiken bland övriga insekter. 

Växtsteklar i familjen Tenthredinidae är växtätare och mer eller mindre värdspecifika på olika växter. En stor andel av arterna äter eller inducerar galler på olika arter av vide (Salix). 

Genom sitt läge och unika mosaiklandskap med kalkstenshällar, tät vegetation och betad mark utgör Stora Karlsö en spännande lokalitet för entomologiska studier av detta slag.

Preliminära resultat
Projektet startar i augusti 2023. Vid inventeringen 2014 upptäcktes 11 nya arter för Sverige och världen (Stigenberg et. al. 2017*), varför ytterligare nya arter kan förväntas bli funna och beskrivna.

*Snapshot of the Hymenopteran fauna of Stora Karlsö, Stigenberg et. al. 2017. Entomologisk Tidskrift 138 (1): 71–91.

Samarbete
Det här är ett samverkansprojekt mellan etablerade och oetablerade forskare, med deltagare från Naturhistoriska riksmuseet, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Lunds universitet och Gotlands Museum. Projektansvarig är PhD Julia Stigenberg, parasitstekelexpert.

Finansiering
Palmska fonden (Karlsö Jagt- och Djurskyddsförening AB) och Artdatabanken, SLU.

Projekttid
Från 2023.

Kontakt
Ulrika Ridbäck, PhD
070-264 91 10
ulrika.ridback@gotlandsmuseum.se

Skrolla till toppen