Projekt & uppdrag

Bild av rosa dammen vid Roma klosterruin

Romaprojektet

Romaprojektet har som mål att lokalisera platsen för det gotländska alltinget, öka kunskapen om cisterciensklostret och relationen mellan dessa båda samt att skapa en bättre insikt i hur Gotland organiserades och styrdes under vikingatid och medeltid.

 

Gotlands Museum driver och administrerar Romaprojektet. Det leds av en vetenskaplig grupp med representanter för Gotlands Museum, Stockholms universitet och Uppsala universitet Campus Gotland samt några fristående forskare. Projektet genomförs i samarbete med Statens Fastighetsverk och arrendatorerna Åke Ahlsten och Ulf Gahne.

 

Projektet har finansierats med bidrag från olika fonder och stiftelser, bland annat Sällskapet DBW: s stiftelse, Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning, Helge Ax:son Jonsons stiftelse, Magnus Bergwalls stiftelse, Mårten Stenbergs stipendiefond och Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond.

 

Fynd från undersökningarna

Undersökningar med metalldetektor i åkrarna runt Kungsgården har lokaliserat flera fornlämningsområden. Viktigast är Guldåkern i norr med 220 silvermynt och 370 viktlod från vikingatiden, framför allt 800- och 900-talen, samt ett medeltida verkstadsområde med bortodlade stenhus väster om Kungsgården.

 

Klosteranläggningen

Under våren 2016 har områden kring Kungsgården och klosterruinen undersökts med geofysiska metoder. Vid klosteranläggningen finns murverk cirka en meter under marken. Det är intressant att notera att det troligen fanns en lekbrödragång mellan konventsbyggnaden och korsgången. I söder finns murverk av en byggnad och möjligen lämningar av vattenledningar.

 

Kontakt

Eva Selin, tel 0498-29 27 30, 070-256 96 00