Museichefens blogg

Gotland är beroende av kultur!!

På torsdag den här veckan ska Regionstyrelsen fatta beslut om en genomförandeplan för den framtida kultur- och fritidsverksamheten inom Region Gotland. Och den planen, med förslag på ny organisationen, ser minst sagt annorlunda ut än det förslag som Henriksson presenterat och som vi på Gotlands Museum ställde oss bakom. Det gjorde vi för att kulturfrågorna skulle lyftas till regionstyrelseförvaltningen och få den självklara plats som kulturfrågorna bör ha givet den betydelse kulturen har PÅ och inte minst FÖR Gotland. Men också för att en samordning med de regionala utvecklingsfrågorna skulle kunna bli verklighet. Dessutom gav vi stöd till prioriteringen att spara på administration och inte på verksamhet.

 

Nu ser det inte ut att bli så utan kulturfrågorna kommer att som tidigare få husera tillsammans med fritids- och idrottsverksamhet under biträdande regiondirektör Karolina Samuelsson; Karolina som är den som tillsammans med den tidigare chefen för kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram förslaget. Jag har full förståelse och respekt för att avvägningar, prioriteringar och förhandlingar måste göras i beslutsprocesser. Det är framför allt viktigt att politiken får det stöd de behöver. Ytterst är det regiondirektören Peter Lindvall som bör besluta om hur han organiserar sin verksamhet. Det jag ändå har synpunkter på är för det första att kulturen blir mycket osynlig i det nya förslaget, tvärtemot vad vi hoppades på, och för det andra det gränssnitt där vi som kulturinstitution har kontakter med Region Gotland och där vi är direkt beroende av sak- och spetskompetens inom kulturområdet.

 

Det som är kloka förslag i genomförandeplanen är att kulturfrågorna organiseras inom ramen för en egen avdelning och inte läggs under någon annan avdelning på regionstyrelseförvaltningen. Det är rätt väg att gå. Det är också positivt att de regionala och primärkommunala kulturfrågorna kommer att behandlas gemensamt.

 

Men det som är bekymmersamt med den nu presenterade genomförandeplanen är att Region Gotland kommer att stå utan en kulturchef. Istället föreslås en generell avdelningschef med ansvar för både kultur- och fritidsfrågor. Kravprofilen betonar en intern roll med fokus på generella chefsuppgifter som verksamhetsplanering, budgetering, ekonomi och personal i bred bemärkelse och det är ett stort och brett chefsuppdrag. I organisationsförslaget ska tre enhetschefer anställas: en för fritid, en för bibliotek och en för Almedalsbiblioteket. Men någon enhet för kultur finns inte med i förslaget utan kulturfrågorna läggs direkt under avdelningschefen i en stab som ska benämnas utvecklingsgrupp.

 

Det vore mycket olyckligt om Region Gotland valde att inte ha en kulturchef; en kulturchef som antingen skulle vara chef för en egen kulturenhet eller med fördel vara biträdande avdelningschef tillika kulturchef och vara ansvarig för den sk utvecklingsgrupp som rimligen istället skulle benämnas något med anknytning till kultur. Det är ett måste och självklarhet att ha en kulturchef för att det ska vara möjligt för lilla Region Gotland att med kraft, kompetens och strategiskt tänkande kunna driva kulturfrågorna både på den nationella arenan gentemot Kulturrådet och Kulturdepartementet liksom här på Gotland. De regionala kulturinstitutionerna liksom övriga kulturaktörer på Gotland behöver dessutom en tydlig dialogpart och företrädare på chefsnivå och den parten kan rimligen inte vara de föreslagna strategerna och inte heller avdelningschefen med ett mycket brett och stort ansvarsområde. Men de regionala kulturinstitutionerna besitter också mycket spetskompetens inom olika kulturområden vilket i större utsträckning bör nyttjas som en resurs av regionen. Ett sådant förstärkt samarbete mellan en kulturchef och de regionala kulturinstitutionerna kan stärka oss i framtagande av kulturplanen och i dialoger med Kulturråd, Kulturdepartement och andra viktiga externa aktörer.

 

Förslaget innehåller också två strategtjänster, en med inriktning på kultur och en med inriktning på fritid. Det är utmärkt att tjänsterna få sådana inriktningar. Och som i alla fall den nuvarande tjänsten som kulturstrateg varit utformad med främst arbetsuppgifter av handläggarkaraktär vore det bättre att tjänsterna blev handläggartjänster på 50 procent vardera. Det är istället kulturchefen som bör ha den strategiska rollen inom sitt ansvarsområde. De två handläggartjänsterna tillsammans med en kulturchef på 100 procent innebär dessutom samma budgetförutsättningar som det förslag som nu ligger i genomförandeplanen.

 

Det politikerna behöver fundera på inför beslutet i regionstyrelsens på torsdag är vilka förutsättningar och vilken plats kulturen ska ha i framtiden. Som chef för en av de regionala kulturinstitutionerna är det min övertygelse att kulturen är avgörande för besöksnäringen och därmed för tillväxten på Gotland. Då behövs också en kulturchef!

 

Susanne Thedéen

< 3 thoughts on “Gotland är beroende av kultur!!”

 1. Marie Hedrén skriver:

  Gotland med all sin kultur behöver absolut en Kulturchef!
  HUR kan man tro att vilken kategori av chef som helst kan klara en sådan uppgift?
  Nu har vi plötsligt hamnat i ett mycket vanskligt läge.

 2. Synd att intresset för kultur är så lågt inom regionstyrelsen då kultur är den främsta orsaken till att Gotland har fått den status den har. De var kulturbärare på 1800-talet som gjorde Gotland känt för fastlänningarna. Utan dem, var hade vi varit idag?

 3. Erik Thedeen skriver:

  Mkt bra blogg. Håller med, Gotland är ett landskap som förknippas med kultur, i vid mening. Även båtkultur!

Kommentarer inaktiverade.