Museichefens blogg

Visby från ovan.

Remissvar om framtidens kultur- och fritidsförvaltning

I dag lämnar Gotlands Museum in sitt remissvar på utredningen om framtidens kultur- och fritidsförvaltning på Gotland till Region Gotland.  I yttrandet skriver vi att Gotlands Museum ställer sig positiva till förslaget om att kulturfrågorna organisatoriskt flyttas till Regionstyrelseförvaltningen. Det innebär en markering av att kulturfrågorna är en central angelägenhet för hela Gotland och att kulturfrågorna kan samordnas med de regionala utvecklingsfrågorna. Det är särskilt betydelsefullt på Gotland där kulturen är en sådan väsentlig motor i den regionala utvecklingen genom besöksnäring och turism. Vi skriver också att det är rätt prioritering att i första hand spara i administrationen och inte i verksamheten, givet att besparingar är nödvändiga.

 

Men vi har också förväntningar på en ny organisation. Den ska i större utsträckning verka för ett strategiskt tänkande och arbete kring kulturfrågorna, inte minst i relation till myndigheter såsom Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet. Och vi förväntar oss också att vi i framtiden ska nyttjas som resurs i större utsträckning än vad som hittills har varit fallet. Till sist har vi också förväntningar på att återrapporteringar som ska göras till Kulturrådet och andra myndigheter bättre ska kunna samordnas med andra uppföljningar, så att inte en onödigt tung administration byggs upp och resurser till verksamheten minskar.

 

Läs hela vårt yttrande här >>